KARIÉRA

 
 
 
 

Manažer p.o. sport

 

Ředitel příspěvkové organizace Sport Česká Lípa
vyhlašuje výběrové řízení
na pracovní pozici manažera/manažerky příspěvkové organizace
Popis pracovní pozice:
- tvorba a zavádění systému kvality veřejných služeb v organizaci
- tvorba vnitřních nebo aplikace oborových standardů kvality veřejných služeb a metod sledování a měření kvality veřejných služeb včetně provádění konzultační a poradenské činnosti v oboru zvyšování a hodnocení kvality veřejných služeb
- koordinace zajišťování požadované úrovně a správy systému kvality poskytovaných veřejných služeb v organizaci
- aplikace metod a nástrojů pro řízení kvality veřejných služeb
- koordinace akreditace kvality veřejných služeb podle standardů kvality
- příprava a organizační zajištění soutěží, sportovních přehlídek, sportovně-kulturních akcí na střediscích příspěvkové organizace Sport
- zajišťování výtěžnosti jednotlivých sportovních středisek – rozpisy, strategie a marketing

Místo výkonu práce: Barvířská 2690, Česká Lípa
Platové zařazení: 10. platová třída, která podle platného katalogu prací odpovídá nejvýše zařazenému vykonanému druhu práce (platová třída je v tarifním rozpětí od 19 110 do 28 750 Kč podle zápočtu let odborné praxe), osobní příplatek dle ust. §131 zákoníku práce.

Pracovní poměr: na dobu určitou (1 rok) se zkušební dobou a s předpokládaným termínem nástupu
1. 4. 2019.

Zákonné předpoklady:
 • - fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let
 • - státní občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk
 • - způsobilost k právním úkonům
 • - trestní bezúhonnost
Kvalifikační předpoklady:
- vysokoškolské vzdělání


Požadavky stanovené pro výkon pracovní pozice:
 • - znalost právních předpisů z oblasti veřejné správy a sportu
 • - manažerské schopnosti
 • - organizační dovednost s rozhodovací schopností
 • - strategické myšlení, samostatnost a kreativita
 • - vysoká úroveň zodpovědnosti, flexibilita, systémovost
 • - vysoká úroveň komunikačních dovedností
 • - odolnost vůči stresu
 • - pokročilá znalost Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Internet, e-mail)
 • - řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič
 • - znalost anglického nebo německého jazyka
 • - zpracování písemné koncepce rozvoje sportu a tělovýchovy (maximálně 4 normostrany), včetně jejího následného obhájení
 • - praxe v oboru vítána

Náležitost přihlášky:
- jméno, příjmení, př. titul uchazeče – datum a místo narození – státní příslušnost – místo trvalého pobytu – číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k trvalému pobytu, jde-li
o cizího státního občana) – název příslušné funkce, o kterou se uchazeč uchází – datum a podpis uchazeče

Výčet dokladů a písemností, které uchazeč připojí k přihlášce:
 • - životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech
  a dovednostech
 • - výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
 • - úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • - písemnou koncepci rozvoje sportu a tělovýchovy (max. 4 normostrany) vč. prezentace v PowerPointu


Lhůta pro podání přihlášky vč. příloh: 15. 3. 2019 - 10.00 hod.
Způsob podání přihlášky: obálku označenou „Výběrové řízení – manažer/manažerka Sport Česká Lípa, příspěvková organizace – neotvírat“ doručit na adresu: Sport Česká Lípa, příspěvková organizace,
Mgr. Pavel Císař, Barvířská 2690, 470 01 Česká Lípa.

Písemné materiály poskytnuté k výběrovému řízení si mohou uchazeči svoje doklady a ostatní písemnosti osobně vyzvednout u personalistky organizace – následně budou tyto doklady skartovány.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

V České Lípě, dne 12. 2. 2019


Mgr. Pavel Císař
ředitel Sport Česká Lípa, příspěvková organizace